ЗА НАС

Џокер Инс Брокер

Осигурителното брокерско друштво е основано на ден 28.01.2016 год.

Осигурителното брокерско друштво работи под целосниот назив:

  • Акционерско Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија Oсигурително брокерско друштво
  • Скратен назви на осигурителното брокерско друштво гласи
  • ЏОКЕР ИНС БРОКЕР АД ГЕВГЕЛИЈА
  • Седиштето на Oсигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР АД ГЕВГЕЛИЈА се наоѓа на:

  • Бул.Гевгелија бр.2, Гевгелија, Република Македонија
  • Предмет на работење на друштвото се осигурително брокерски работи.

  • Основна дејност на друштвото е:
  • 66.22 - дејности на застапување во осигурување и осигурителни посредници.

Основната дејност друштвото ја врши преку осигурителни брокери кои поседуваат соодветна лиценца за осигурителен брокер. Друштвото има вработено 4 лиценцирани осигурителни брокери и 2 административни работници.

Друштвото поседува пет подажни места

Продажно место Велес
Продажно место Делчево
Продажно место Кочани
Продажно место Виница
Продажно место Гевгелија

Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР АД ГЕВГЕЛИЈА има свои жиро-сметки во Стопанска Банка АД Скопје една наменета за уплата на дневниот пазар 200002980399876 и друга за брокеража 200002979393113 и сметка во Комерцијална Банка АД Скопје основна сметка 300100000068028 и наменска сметка 300100000068125 за уплата на дневен пазар.